Buurtraad De Spreeuw

Buurtraad De Spreeuw is er voor u

Historiek Buurtraad De Spreeuw

Voor het bestaan van De Spreeuw: Mechelen maakt haar Ruimtelijk Structuurplan op. Dat doet ze met minimale (en slecht aangekondigde) infosessies. De betrokken buurten die in het plan van bestemmingen wijzigen worden niet verwittigd (terwijl de stad Mechelen bv. wel aan elke bewoner kan laten weten dat de huisvuilzakken zullen vervangen worden).

Zomer 2000: 120 bewoners uit Spreeuwenhoek dienen een bezwaarschrift in tegen het Ruimtelijk Structuurplan Mechelen. Het initiatief komt van een plaatselijke politicus.

Januari 2001: De indieners van het bezwaarschrift krijgen een brief van het stadsbestuur om de aangepaste plannen te bekijken. Er is aan de plannen niks aangepast.

29 januari 2001: Buurtbewoners organiseren zicht tot buurtactiecomité De Spreeuw: 695 bewoners zetten een handtekening op een petitie tegen het RSM. Het actiecomité haalt de kranten en regionale televisie.

30 januari 2001: Bart Somers ontvangt het actiecomité met de petitielijst op zijn kabinet.

31 januari 2001: Het RSM wordt ondanks de protesten goedgekeurd door de gemeenteraad.

21 maart 2001: Actiecomité Spreeuwenhoek-Venne organiseert een debatavond met Bart Somers. 300 bewoners komen op de avond af. Heel wat belangstelling in de pers.

6 oktober 2001: De Spreeuw vraagt engagementverklaring van de stad in 5 punten. De reacties ontgoochelen.

6 november 2001: De Spreeuw laat de pers weten dat er geen antwoord is gekomen op deengagementsverklaring. Er volgen artikels in de Gazet Van Antwerpen en Het Nieuwsblad.

6 december 2001: Boze burgemeester Bart Somers ontbiedt De Spreeuw op zijn kabinet. Hij is boos over de krantenartikels die laten uitschijnen dat hij zijn beloftes niet houdt.

12 januari 2002: Eerste grote kerstboomverbranding met kinderworkshops als protestactie tegen de plannen van de stad. 300 deelnemers, veel persaandacht.

Maart 2002: De Spreeuw stuurt in naam van de buurtbewoners een bezwaarschrift in tegen de afbakening van het regionaalstedelijkgebied Mechelen. De 700 handtekeningen van de buurtbewoners worden toegevoegd.

Mei 2002: De buurt organiseert een lenteschoonmaak en ruimt samen met buurtbewoners het zwerfvuil in de buurt en organiseert (ism Mechelen) een bloembakkenactie.

September 2002: Mars op Mechelen. De Spreeuw organiseert een fietskaravaan van 250 spreeuwen naar het stadhuis. De standpunten van de stad en De Spreeuw blijven fundamenteel

tegengesteld. De Spreeuw organiseert een enquête bij de buurtbewoners (over de plannen, recreatieve, groene, mobiele, veilige, milieubewuste, praktische en mooie leefbuurt zonder wateroverlast).

1 oktober 2002: De Spreeuw wordt door de stad uitgenodigd voor een bewonersbegeleidingsvergadering. Die moet de opmaak van de structuurschets begeleiden. Uit protest is slechts een beperkte delegatie aanwezig. 1ste stap van de structuurschets ligt al op tafel ter discussie.

(zie verslag 1oktober)

4 november 2002: Tweede bewonersbegeleidingsvergadering. De Spreeuw stelt er de resultaten van de buurtenquête voor (zie nota’s en verslag) 12 december 2002: Derde vergadering van de bewonersbegeleidingsgroep. Het wordt duidelijk dat de complete structuurschets voor de buurt al klaar was op 1 oktober en niet is bijgestuurd.

16 maart 2003: Kijk op de buurt. De stad organiseert een wandeling in de buurt mét de nieuweplannen.

29 april 2003: De Spreeuw vraagt de stad om de bewonersbegeleidingsvergadering opnieuw bij elkaar te roepen om na te gaan in hoeverre de opmerkingen van de bewonersbegeleidingsvergadering én de opmerkingen van de buurt tijdens de wandeling van 6 maart zijn opgenomen in de structuurschets die ter goedkeuring ligt bij het college.

19 mei 2003: De stad antwoordt dat ze daartoe niet bereid is.

4 juni 2003: De Spreeuw reageert: als er geen bijsturingen komen, weten we niet waar we al die tijd onze energie hebben ingestoken.

16 juni 2003: De stad reageert schriftelijk en belooft rekening te houden met de opmerkingen van de buurt.

2 juni 2003: De Spreeuw vraagt om te wachten op de resultaten van het mobiliteitsonderzoek vooraleer het schepencollege haar goedkeuring geeft op de blauwdruk voor onze buurt. We krijgen geen antwoord op deze brief.

1 juli 2003: De Gecoro adviseert om de verschillende nieuwe woongebieden gefaseerd aan te pakken.

December 2003: De Spreeuw schrijft een brief naar de stad met de vraag om zo laat mogelijk in de fasering ontwikkeld te worden. Eigen mobiliteitcijfers van de Leuvensesteenweg ondergraven het onderzoek van de stad. De andere gekende argumenten worden herhaald.

Januari 2004: De stad heeft beslist over de fasering van de verschillende woongebieden. In een brief van de stad aan alle buurtbewoners staat Spreeuwenhoek in Fase 3 gepland (van de vier fasen). De stad meldt bovendien dat ze een woonmonitor installeert. De spreeuw kan zich vinden in het voorstel van fasering. In de kranten verschijnen tegengestelde berichten: Spreeuwenhoek wordt daar in fase 2 aangekondigd. Na telefonisch contact blijkt dat volgens Schepen Lamon de juiste fasering. De brief aan de buurtbewoners blijkt gebaseerd op foutieve notulen van het schepencollege. De Spreeuw klaagt de gang van zaken aan in de pers.

11 Maart 2004: de burgemeester en Schepen Lamon worden gevraagd om in een open buurtvergadering (geen algemene bewonersvergadering) hun beslissingen en foute communicatie toe te lichten.