Buurtraad De Spreeuw

Buurtraad De Spreeuw is er voor u

Bouwgronden in overvloed in Vlaanderen

Foto van een verkaveling

Is realisatie van woonuitbreidingsgebied Spreeuwenhoek nog nodig als je bedenkt dat er nog ruim 410.000 percelen bouwgrond beschikbaar zijn?

Vlaanderen telt nog 410.857 onbebouwde percelen in woongebieden. Dat blijkt uit een parlementaire vraag die Vlaams parlementslid Joke Schauvliege (CD&V) stelde aan minister van Ruimtelijke Ordening Dirk Van Mechelen.
De provincie Oost-Vlaanderen is samen met Antwerpen koploper als het om onbebouwde percelen in woongebied gaat. Dit zijn percelen die in principe bouwrijp zijn maar toch niet op de markt komen.

Uit het antwoord blijkt dat er nog heel wat reserve is om te bouwen in woongebied. Deze gronden komen niet op de markt om diverse redenen (van stuk bouwgrond voor de kinderen tot echte grondspeculatie).

Provincie Aantal onbebouwde percelen Oppervlakte (ha) aan onbebouwde percelen
Antwerpen

104006 (25%)

14393,65 (24%)
Oost-Vlaanderen

101106 (25%)

14768,84 (25%)
West-Vlaanderen

51590 (12%)

7706,98 (13%)
Vlaams-Brabant

64319 (16%)

10283,22 (17%)
Limburg

89836 (22%)

12312,80 (21%)
Totaal

410857(100%)

59465,50 (100%)

Tabel 1: aanbod aan onbebouwde percelen (aantallen en oppervlakte) per provincie (situatie per 01/10/2006).

Vorig jaar nog werd via diverse kanalen bericht dat de meeste onbebouwde percelen (41%) in bezit zouden zijn van de lokale besturen (gebaseerd op een steekproef). Die gegevens blijken uit het antwoord nu niet correct te zijn.

De eigendomssituatie is de volgende  75% van de bouwgronden is in handen is van particulieren, 10% in handen van vennootschappen en 12% in handen van overheden.

Gewapend met deze cijfers pleit Vlaams volksvertegenwoordiger Joke Schauvliege voor :

  • de activering van de 410.857 percelen zodat de open ruimte niet verder moet worden aangesneden. Eigenaars moeten met stimulansen (onroerende voorheffing, registratierechten, …) worden aangemoedigd om de bouwgronden op de markt te brengen. Een perceel bouwgrond voor de kinderen aanschaffen moet wel kunnen.
  • Om iedereen de kans te geven op betaalbaar wonen moet iedere gemeente een provinciaal te bepalen percentage sociale woningen opleggen voor nieuwe projecten (te differentiëren per gemeente).
  • Voor gronden eigendom van de overheid moet een minimum 25% sociaal woningaanbod zijn.