Buurtraad De Spreeuw

Buurtraad De Spreeuw is er voor u

De Spreeuw op gesprek bij Karel Geys (2)

Foto van Karel Geys

Stadsbestuur Mechelen 2006

2de gesprek met Karel Geys. Lees hier het verslag.

We willen het groen juridisch verankeren!!
In het bestuursakkoord van de stad staat:
«In de woonuitbreidingsgebieden Stuivenberg en Spreeuwenhoek-Venne worden maximaal 250 bouwkavels van gemiddeld 600 m² ontwikkeld die aansluiten bij de bestaande bebouwing. De restruimte wordt definitief ingevuld tot open ruimte: speelbos, natuur, zachte recreatie en landbouw. Het bos van Loos wordt bewaard en uitgebreid. Beide RUP’s worden tegelijkertijd opgemaakt en bevatten garanties naar kwaliteit, mobiliteit, groen, waterhuishouding en duurzaamheid. We gaan voor een gefaseerde ontwikkeling. Dit alles wordt planologisch verankerd en gerealiseerd tijdens deze legislatuur.»

Wat zegt Karel Geys?

  1. Nu Spreeuwenhoek uit het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) is gehaald kan het stadsbestuur het bestuursakkoord volgen en zelf initiatief nemen. Hogere instanties kunnen niet langer beslissen over Spreeuwenhoek.
  2. We blijven bij 250 woningen met een max. bouwoppervlakte van 15 ha. Het overige gedeelte, 13 tot 16 ha kan groen blijven.
  3. Tegen volgende legislatuur (2012) moet alles juridisch verankerd zijn. Dat betekent daarom niet dat er al woningen zullen gebouwd worden. Betekent wel dat 13 tot 16 ha groen kunnen blijven.
  4. Spreeuwenhoek staat daarom vooraan op de prioriteitenlijst van het schepencollege voor start van een opmaak Ruimtelijk Uitvoering Plan (RUP). Timing: klaar tegen einde RUP: 2011.

De Spreeuw: “Er zijn nog meer dan 400 000 bebouwbare kavels in Vlaanderen. Waarom dan een nieuw gebied aansnijden?”
Karel Geys:De stad werkt aan een woonmonitor. Die zal de woonbehoefte meten. Als het niet nodig is , zal er niet gebouwd worden na vastleggen van het RUP. We bekijken dat op dat moment.

De Spreeuw:  Wat met de ontwikkeling van Alstom?
Karel Geys: “De goedkeuring van de wegenisplannen was pro forma (dit is een verplicht opgelegde oefening). De ontsluiting van Alstom zal samen met ontwikkeling Spreeuwenhoek bekeken worden. De verkaveling zal niet worden goedgekeurd vóór de ontsluitingen voor Spreeuwenhoek bekend zijn.