Buurtraad De Spreeuw

Buurtraad De Spreeuw is er voor u

NIEUWE RUP

STADSBESTUUR STELT KRIJTLIJNEN NIEUWE RUP VOOR AAN BUURTBEWONERS OP ALGEMENE BEWONERSVERGADERING

De buurtraad werkte het voorbije jaar mee aan het opstellen van basisprincipes en richtlijnen om het nieuwe RUP in onze buurt voor te bereiden. Dit proces verliep in samenspraak met het stadsbestuur, de actiegroep ‘bos van Loos’ en enkele geëngageerde burgers uit de wijk en leidde tot vier algemene punten die op het schepencollege van 28 januari werden goedgekeurd:

De volgende stap is de aanstelling van een studiebureau dat deze punten verder in een concreet RUP moet omzetten, een procedure die vermoedelijk ongeveer 3 jaar zal duren. Dit zijn de punten:

 

1: De stad wil in geen geval opdraaien voor planschade ten gevolge van de herbestemming van percelen grond waarvoor al een vergunning werd toegekend.

2: De ontsluitingsweg door het bos van Loos is niet langer een te volgen tracé om het gebied te ontsluiten. Het bos moet integraal bewaard blijven als groene buffer tussen de raghenosite en het RUP Spreeuwenhoek/Venne

3: Het stadsbestuur kiest ervoor de resterende open ruimte maximaal te vrijwaren en dat betekent dat er sowieso minder huizen bijkomen dan de 369 vooropgestelde woningen uit het RUP van 2012.

4: Burgerinspraak en participatie door de BBG moet doorheen het hele traject van het RUP een constante zijn.

 

De Spreeuw stelt vast dat deze vier punten wel ruimte scheppen om tal van zaken waarvoor ze altijd geëiverd heeft verwezenlijkt te zien, maar het echte werk moet nu nog beginnen. Even de goede en minder goede dingen op een rij:

–        De keuze om niet voor het bos te kiezen om het verkeer af te wikkelen is meteen ook eenkeuze om naar alternatieven te zoeken. Welke dat zijn, ligt nog helemaal niet vast en is zeker nog voer voor discussie binnen de BBG, eens het studiebureau met voorstellen ter tafel zal komen.

De veranderende context heeft ons geleerd dat niet voor een nieuwe weg kiezen tal van voordelen heeft, zoals het vrijwaren van een groene long tussen de enorme ontwikkeling op de Ragheno-site die er zit aan te komen en de vaststelling dat die keuze zal inhouden dat er veel minder kan worden bijgebouwd in de toekomst bij ons, juist omdat de brede toegangsweg de deur opent naar een grotere ontwikkeling.

–         De expliciete keuze van het stadsbestuur om de stukken grond die als woonzone waren voorbestemd en waarvoor nog geen bouwvergunning is aangevraagd/goedgekeurd niet aan te snijden is een prima zaak. Het gaat ondermeer om het binnengebied tussen de davidstorenstraat en Leemputstraat en om de plek van de vroegere voetbalvelden van KFC Muizen.

–        Het pleidooi van de stad om aan een betere ruimtelijke ordening te werken (bijvoorbeeld door Ragheno vol te bouwen of de baanwinkels die nu aan het keerdok zitten te hervestigen aan de R6 in Mechelen-Noord) staat in schril contrast met de keuze om Lidl toe te staan een hele grote winkel te bouwen op de Rateau-site vlak buiten het huidige RUP. Onze vraag om het nieuwe RUP uit te breiden tot aan de Leuvensesteenweg om alle grond tussen de vaart en de steenweg een duidelijke juridische bestemming te geven om zulke dingen in de toekomst niet meer mogelijk te maken, blijft dus brandend actueel.

–        Het niet willen betalen van planschade betekent ook dat de vergunningen die al zijn afgeleverd of aangevraagd er zullen van komen. Dat betekent dat er zo’n 200 woningen van de 369 voorziene huizenweldegelijk zullen gebouwd worden en dat het dus nog maar de vraag is of de open ruimte die dan nog overblijft niet al te zeer versnipperd zal zijn.

 

Deze contouren zijn voor de buurtraad alvast nieuwe uitgangspunten om kritisch maar constructief verder te bouwen en mee te werken aan een leefbare, veilige en groene buurt.

Wordt vervolgd.