Buurtraad De Spreeuw

Buurtraad De Spreeuw is er voor u

Bouw overslaghal IVAREM midden tussen twee woonwijken(Muizen) gaat voorlopig niet door

Bezwaren van buurtbewoners hebben Ivarem gedwongen om aanvraag omgevingsvergunning in te trekken.

Intercommunale Ivarem heeft in stilte beslist om zijn aanvraag tot het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een overslaghal op zijn gronden aan de Leuvensesteenweg in Muizen opnieuw in te trekken. Eén en ander is het gevolg van een juridisch goed onderbouwd bezwaar dat we met hulp van buurtbewoners bij de deputatie van de provincie Antwerpen hebben ingediend over de rechtsgeldigheid van een eerder verkregen bouwvergunning voor het stedenbouwkundige luik van de aanvraag in 2017. Protesteren met argumenten werpt duidelijk zijn vruchten af.

Een overslaghal midden in een woonwijk is ongezien in Vlaanderen en is niet conform een goede ruimtelijke ordening. Ivarem heeft al jaren plannen om grootschalige industriële activiteiten tussen de woonkernen Sint-Albertus en Lambertus in te planten, maar tot nu toe is daar, vooral door heel gefundeerd protest van de buurt, gelukkig nog niet veel van in huis gekomen. Ook deze keer is het geen afstel maar uitstel natuurlijk. Ivarem laat weten dat ze een nieuw dossier voorbereiden met geïntegreerde stedenbouwkundige aanvraag deze keer. Het is nu al voor de derde keer dat Ivarem de plannen intrekt of wijzigt.

We doen daarom een warme oproep aan de Mechelse politiek, die in dit dossier enkel een adviserende rol heeft, om ditmaal een negatief advies uit te brengen. Een goede ruimtelijke ordening van alle behoeftes zoals wonen, werken, vrije tijd en industrie, primeert volgens ons op puur logistiek en economisch belang van een intercommunale die oa wordt bestuurd en wordt voorgezeten door leden van de Mechelse meerderheid

    • De nieuwsbrief van IVAREM kan je vinden na onderstaande figuren.

Nieuwsbrief IVAREM

Beste buur

Graag houden we jou op de hoogte van de voortgang van de geplande overslaghal op de IVAREM-site in
Muizen. Op 13 april 2021 heeft de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie (POVC) van de Provincie
Antwerpen de vergunningsaanvraag van IVAREM voor de exploitatie van de overslaghal op de site
Muizen behandeld. Uit de zitting van de POVC blijkt dat er twijfels bestaan over de geldigheid van de
bouwvergunning die voor de overslaghal verleend werd in april 2017.

IVAREM won hierover bijkomend juridisch advies in en dit advies bevestigt dat het stedenbouwkundig
luik opnieuw moet toegevoegd worden aan een omgevingsvergunning. Omdat het in dit geval weinig zin
heeft de lopende procedure verder te zetten, heeft IVAREM beslist om de aanvraag voor een
omgevingsvergunning in te trekken. IVAREM is gestart met de opmaak van een nieuw dossier waarin ook
het stedenbouwkundig luik opgenomen wordt. Dit nieuwe dossier zal volgens de geldende regels
ingediend worden bij de provincie Antwerpen.

We hopen je hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
Indien je in tussentijd nog vragen en/of opmerkingen zou hebben, kan je contact opnemen met onze
milieucoördinator Peter Borstlap (peter.borstlap@ivarem.be).

Met vriendelijke groeten

Koen Anciaux Vincent
Volckaert Peter Borstlap
Voorzitter Algemeen
directeur Milieucoördinator