Buurtraad De Spreeuw

Buurtraad De Spreeuw is er voor u

PERSBERICHT: na vernietiging RUP Spreeuwenhoek: buurtraad De Spreeuw heeft veel vragen maar blijft zich constructief opstellen

Meer dan 15 jaar ijvert Buurtraad De Spreeuw op een zo constructief mogelijke manier voor een aanvaardbare invulling van het RUP Spreeuwenhoek.

Na een uitgebreide enquête in de buurt, waren dit de belangrijkste uitgangspunten:

 • een buurt die gericht is op samenleven en elkaar ontmoeten, waar de nieuwe wijk naadloos aansluit op de bestaande Albertuswijk met de parochiezaal het Kranske en de Kerk.
 • Een groene wijk waar groen niet enkel de functie krijgt van decor, maar van beleefbaar groen, met een speelbos en een zo goed mogelijke vrijwaring van het waardevolle bos van Loos.
  Een buurt zonder waterproblemen. Bij hevige regenval staan nu al sommige straten en percelen blank, dus een doordachte aanpak van waterbuffering en afvloeiing dient zich aan.
 • Een mobiele buurt , aangepast aan de verkeersproblematiek die er nu al is op de verzadigde Leuvensesteenweg.
 • Een goede oplossing voor het landbouwersgezin

Op geen enkele van deze parameters scoorde het RUP erg hoog:

 • Leefbaarheid: Door de al te strikte afbakening van het RUP zijn er sindsdien nog minstens 3 woonprojecten gestart die buiten het RUP liggen, maar eveneens een belangrijke impact hebben op de waterhuishouding en de mobiliteitsproblematiek. Het zijn de woonontwikkeling op de Sint-Albertus-site, de Alstom-site en een woonproject in het binnengebied tussen de Watertorenstraat en de Leuvensesteenweg.
 • Groenbeleving: Tussen 2012 en vandaag heeft de stad vooral werk gemaakt van het aanleggen van wegenis en het zo snel mogelijk beginnen met bouwen, (de aanleg van de vernieuwde Lotelingenstraat, de Villa Verde in de Leemputstraat en de verhuis van KFC Muizen). Er is veel groen gekapt en de buurt krijgt geen bindend perspectief op een speelbos. Ook alternatieven voor de wegenis, zodat het bos van Loos niet zou moeten worden aangesneden, kregen geen kans.
 • Waterbuffering en afvloeiing: Uit minstens 2 waterstudies die van het gebied zijn gemaakt, (Ecolas 2005 en Hydroscan 2013) wordt duidelijk dat een bebouwing van de omvang van dit RUP problematisch is voor de waterhuishouding en dat de te voorziene buffering onvoldoende is. Ook is er veel onduidelijkheid over hoeveel water richting de Hanswijkbeek en hoeveel water er richting de Barebeek zal worden geleid. Dit is ontoelaatbaar in een gebied dat nu al watergevoelig is.
 • Verkeer & mobiliteit: De Spreeuw vraagt al jaren naar een volledige berekening van de impact van alle nieuwe woonprojecten in onze buurt op de verkeersdrukte en de fijnstofuitstoot. Rapporten Hielden tot op heden slechts rekening met de impact per project. Wanneer echter tal van projecten op til staan, zoals in onze buurt het geval is, kan dit enkel voor verwarring zorgen en leiden tot verkeerde conclusies. We hebben nood aan een integrale mobiliteitsstudie.

Kortom: Buurtraad de Spreeuw wil al jaren gaan voor een plan dat beter is dan wat voorlag: Beter voor het milieu, beter voor de inwoners, beter voor de toekomst.
De Spreeuw heeft ondanks kritiek op het plan niet enkel de kaart getrokken van de tegenstand, maar heeft er steeds voor gepleit om het huidige RUP aan te passen en in te zetten op dialoog. Buurtraad de Spreeuw is trots op zijn verwezenlijkingen:

 • Een halvering van het aantal wooneenheden, naast open plekken groen
 • De opbouw van een sociaal weefsel
 • Het informeren van de buurt (krantjes en websites)

Of De Spreeuw blij is met de schrapping van het RUP? Bij buurtraad De Spreeuw overheerst vooral veel bezorgdheden en vele vragen

 • over het gebrek aan oprechte participatie met de buurt die nochtans veelbelovend begonnen was met een ‘bewonersbegeleidersvergadering’ die het project begeleidde
 • over het ontbreken van een plan-MER waardoor de Raad voor Vergunningsbetwistingen een onvoldoende gaf
 • over de juridische onzekerheid bij de getroffen eigenaars van de gronden en bij mogelijke investeerders in nieuwe projecten.
 • over de financiële gevolgen van deze situatie
 • Wij geloven dat het met een meer gedragen en co-creatieve aanpak met de buurt zover niet had moeten komen.
 • omdat landbouwer Van Looy, de boer in de buurt, die na 17 jaar onzekerheid nog steeds geen toekomst heeft voor zijn bedrijf, het grootste slachtoffer blijft.

Daarom vraagt Buurtraad De Spreeuw aan de stad:

 1. Duidelijkheid en timing. Wat is de precieze stand van zaken van alle projecten in het gebied? En wat zijn de plannen van de stad en de ontwikkelaars?
 2. In alle projecten willen we geïnformeerd en gehoord worden, en ook inspraak hebben.
 3. Om opnieuw bewonersbegeleidervergaderingen te organiseren.
 4. Een degelijk plan-MER met een nieuwe volledige mobiliteits- en waterstudie.
 5. Een speelbos en de vrijwaring van het waardevolle bos van Loos.
 6. Garanties dat het aantal woningen het vooropgestelde maximumaantal niet overschrijdt over het gehele gebied.
 7. Voldoende aandacht voor sociale voorzieningen.