Buurtraad De Spreeuw

Buurtraad De Spreeuw is er voor u

Persmededeling Vlaamse Regering 20-07-07

Logo Vlaamse Gemeenschap

De Vlaamse Regering heeft een beslissing genomen in het dossier afbakening regionaal stedelijk gebied Mechelen. Lees hierover meer in de persmededeling van de Vlaamse Regering van vrijdag 20 juli 2007.
Commentaren: GVA 23-07-07 Mechelen kan bijna 1000 woningen bouwen. GVA 23-07-07 Vlaanderen volgt blinde plannen van Somers niet. GVA 25-07-07 Wij kiezen voor wonen aan een groen hart.

Op voorstel van de Vlaamse minister van Ruimtelijke Ordening, Dirk VAN MECHELEN, heeft de Vlaamse Regering het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) voor het regionaalstedelijk gebied Mechelen voorlopig vastgesteld. Het plan omvat delen van de gemeenten Mechelen, Sint-Katelijne-Waver, Zemst en Bonheiden en geeft aan waar in het stedelijk gebied de beste locaties liggen voor bijkomende woningen (+ 43 hectare), bedrijven (+ 103 hectare) en groen (bos, + 30 hectare). Tijdens een openbaar onderzoek dat twee maanden duurt, kan de burger zijn opmerkingen op dit plan kenbaar maken.
Wonen in Mechelen

Het ruimtelijk uitvoeringsplan creëert de mogelijkheid om de volgende jaren bijna 1000 nieuwe woningen te bouwen. Bovenop de bestaande 79 hectare wordt nog eens 43 hectare extra ruimte voorzien om te wonen. Hiervoor worden woonuitbreidingsgebieden en andere bestemmingen van het gewestplan omgezet in woongebied. De belangrijkste sites die hiervoor in beeld komen zijn Stuivenberg, gelegen tussen het kanaal en het Vrijbroekpark, en Maenhoevevelden, gelegen nabij de R6 in Sint-Katelijne-Waver. Aanvullend op dit plan zorgt de stad Mechelen voor extra ruimte om nog eens een 670-tal woningen mogelijk te maken via gemeentelijke plannen.

Reconversie van het Arsenaal zorgt voor aantrekkelijke stadsbuurt

De reconversie van het Arsenaal (75 hectare) is een van de belangrijkste uitdagingen voor de komende jaren. Deze site moet een aantrekkelijke werkplek worden, waar de NMBS haar activiteiten kan blijven uitoefenen maar waar zich ook nieuwe bedrijven kunnen vestigen. Een deel van de site wordt gesaneerd en de verbinding met de snelweg zal verbeteren door de aanleg van een nieuwe brug over het kanaal. Dit zal de verkeersdruk in de binnenstad doen dalen.

De dreef die nu tussen de sporen en de werkplaatsen van de NMBS ligt, wordt omgevormd tot een stedelijke boulevard die later zal doorlopen tot het Douaneplein. Hier komt ruimte voor echte stedelijke voorzieningen zoals kleinhandel, kantoren of zelfs een concertzaal. Een projectgroep onder leiding van intercommunale Igemo bekijkt hoe deze plannen geconcretiseerd kunnen worden. Ook de waterfrontontwikkeling met woningen langsheen het kanaal en een groenas met fiets- en voetpaden vanaf het station naar de nieuwe woonwijk op Spreeuwenhoek wordt daarbij onderzocht.

Een nieuw regionaal ziekenhuis aan de R6

Het plan voorziet ruimte voor een nieuw regionaal ziekenhuis langsheen de R6 nabij de Tivoli-wijk. De gereserveerde ruimte voor een nieuw voetbalstadion op deze locatie wordt met het ruimtelijk uitvoeringsplan opgeheven.

Technopolis kan ambitieuze plannen uitvoeren

Het ruimtelijk uitvoeringsplan voorziet ruimte voor een uitbreiding van Technopolis. Ook het Speelgoedmuseum en het Spoorwegmuseum worden daar een geherlokaliseerd. Een dergelijk op kinderen gericht edutainment-project is uniek voor Vlaanderen.

Nieuwe kantorenzone langsheen de E19

Mechelen is een populaire vestigingslocatie voor kantoren en bedrijven. Daarom wordt in het uitvoeringsplan nieuwe ruimte voorzien. Naast de reconversie en uitbreiding van bestaande bedrijventerreinen komt er nieuwe ruimte voor economische ontwikkeling langsheen het knooppunt van de E19 en de R6 en langsheen de E19 nabij het stadsbos op Stuivenberg.

Troeven van de Veiling verder uitspelen

De veiling en de bijhorende bedrijven zijn een internationale troef voor de Mechelse regio. Om dit ook in de toekomst zo te kunnen houden wordt de bestaande site herontwikkeld en komen er uitbreidingsmogelijkheden langsheen de Heisbroekweg. Daar komt ruimte voor een bedrijventerrein voor agro-industrie. In Vlaanderen is dit meteen het eerste terrein in zijn soort met die omvang (80,7 hectare). Het plan zorgt voor een goede integratie van de bestaande serres en zonevreemde woningen met de nieuwe bedrijven.

Kleinhandelszone te Zemst biedt rechtszekerheid voor Brico en Carrefour

De Brico en de Carrefour in Zemst ondervinden al jaren moeilijkheden om uit te breiden op hun terreinen. Een deel ervan ligt immers zonevreemd. Het ruimtelijk uitvoeringsplan biedt een oplossing door de percelen te herbestemmen tot kleinhandelszone.

Twee nieuwe stadsbossen

Het ruimtelijk uitvoeringplan heeft ook veel aandacht voor het stedelijk groen en bestemt 30 hectare extra bosgebied, goed voor een totaal van 43 hectare. De open ruimtes langsheen de Dijlevallei en de Vrouwvlietvallei krijgen zekerheid voor de toekomst. Bovendien komen er twee nieuwe stadsbossen bij. Zo wordt het militair domein definitief herbestemd naar bosgebied. Hier kan een groot stadsbos ontwikkeld worden dat zich uitstrekt tot Sint-Katelijne-Waver. Daar kan het aansluiten op de recreatieve pool die de gemeente voorziet. Op de site Stuivenberg komt er een stadsbos, aansluitend bij de nieuwe woonwijk. Het bos kan zo ingericht worden dat het ook dienst doet als speelbos voor de kinderen.

Openbaar onderzoek start na de zomer

Dit ontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan wordt nu aan een openbaar onderzoek onderworpen. Elke burger heeft twee maanden de tijd om het plan in te kijken en er opmerkingen, adviezen of bezwaren over in te dienen. Het openbaar onderzoek start na de zomer. De precieze data worden bekendgemaakt via pers en televisie. Het plan zal beschikbaar zijn in de gemeentehuizen en op de website http://www.ruimtelijkeordening.be/.

Na het openbaar onderzoek worden de opmerkingen verwerkt door de Vlaamse Commissie voor de Ruimtelijke Ordening (VLACORO). Het plan wordt indien nodig aangepast. Uiterlijk tien maanden na het openbaar onderzoek volgt de definitieve vaststelling van het plan door de Vlaamse Regering.

Resultaat van een grondig planningsproces

Het ontwerp van ruimtelijk uitvoeringsplan is zeker niet op één dag getekend. Begin 1998 zijn de afdeling Ruimtelijke Planning van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap met de studiebureaus Studiegroep Omgeving en Cibe begonnen aan een grondige analyse van de potenties van de Mechelse regio. Dit gebeurde in nauw overleg met de provincie Antwerpen, tal van administraties en belangengroepen en de gemeenten Mechelen, Sint-Katelijne-Waver, Zemst en Bonheiden.

Waarom stedelijke gebieden afbakenen?

In uitvoering van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen bakent de Vlaamse Regering dertien stedelijke gebieden af. Dit gebeurt door de opmaak van ruimtelijk uitvoeringsplannen die aangeven op welke locaties het stedelijk gebied zich de komende jaren kan ontwikkelen. Centraal staat hierbij een doordacht en evenwichtig aanbodbeleid dat niet enkel rekening houdt met kwantiteit maar vooral met ruimtelijke kwaliteit. De vraag is dus niet alleen: hoeveel bijkomende woningen, bedrijventerreinen en groengebieden hebben we nodig, maar ook: welke zijn hier de meest geschikte locaties voor en hoe kunnen we die locaties duurzaam invullen? Het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed van de Vlaamse overheid is belast met de opmaak van deze plannen.