Buurtraad De Spreeuw

Buurtraad De Spreeuw is er voor u

Plan splitst Spreeuwenhoek op

Hier het persbericht van buurtraad De Spreeuw: “Plan splitst Spreeuwenhoek op”.Buurtraad De Spreeuw uit Muizen betreurt dat de afbakening van het ontwerp-Ruimtelijk Uitvoeringsplan voor de buurt Spreeuwenhoek niet is doorgetrokken tot aan de Leuvensesteenweg. Daardoor mist de stad de kans om de hele buurt van de Leuvensevaart tot aan de Leuvensesteenweg in haar geheel te bekijken.

Het te ontwikkelen gebied Spreeuwenhoek wordt in het richtinggevend én bindend gedeelte van het Ruimtelijk Structuurplan Mechelen omschreven als “het gebied tussen de Leuvensesteenweg en het kanaal Leuven-Dijle ten zuidoosten van de binnenstad”. Toch reikt de afbakening van het ontwerp van Ruimtelijke Uitvoeringsplan (RUP) voor Spreeuwenhoek in het noordoosten niet tot aan die Leuvensesteenweg.

Daardoor mist de stad:

  1. de kans om ook uitspraken te doen over het oude verkommerde parochiecentrum in de oude wijk en laat ze kansen liggen om een aansluiting te maken tussen de oude en de nieuwe wijk. Als zou beslist worden tot een eventuele verkoop van het Kranske, de kerk, het parochiehuis en dergelijke, bestaat de kans dat dit met een nieuwe woonontwikkeling opgevuld wordt. In een tijd  waarin meer moet geïnvesteerd worden in de sociale samenhang en een warme samenleving (zie ook het Regeerakkoord van de Vlaamse regering, en de beleidsnota Wonen van minister Van den Bossche), grijpt het stadsbestuur de kans niet om ten zuiden van de Leuvensesteenweg een nieuwe leefkern te ontwikkelen die het bestaande verenigt met het nieuwe.
  2. de kans om ook uitspraken te doen over het open binnengebied tussen de Leuvensesteenweg en de Watertorenstraat (dat nu dus niet is opgenomen in het RUP). In dat gebied kunnen nog zeker honderd woningen extra ontwikkeld worden. Daardoor komt op termijn de teller voor Spreeuwenhoek niet op de beloofde 250 zoals in het bestuursakkoord van de stad Mechelen (ondertussen reeds toegenomen tot 369 in het huidige ontwerp-RUP!), maar 500, dus het dubbele. Noch de stad, noch de overheid, noch de studies (bv. de mobiliteitsstudie) houden bij hun plannen en adviezen rekening met die mogelijke extra ontwikkeling.

Buurtraad de Spreeuw heeft de vraag over die ingetrokken grens al verschillende keren opgeworpen en betreurt dat de stad Spreeuwenhoek blijkbaar splitst. Waarom?

20100308_plan_uitgesloten_zone