Buurtraad De Spreeuw

Buurtraad De Spreeuw is er voor u

Plannen Spreeuwenhoek: opmerkingen buurtraad

Buurtraad De Spreeuw heeft tal van opmerkingen op het huidig plan.

1. Algemeen

 • In het kader van de bewoning, stellen wij vast dat dit plan meer dan 250 woningen bevat zoals vermeld in het bestuursakkoord, namelijk 347. Wij verwachten het engagement van het stadsbestuur om dit uitvoeringsplan plan zodanig te verankeren dat dit géén eerste fase is van een meerfasig plan. We vragen aan de stad om een stevige verankering van het groen op te nemen in dit plan.
 • Er komen 347 wooneenheden bij in de buurt. Dat zal vooral ook naar ontsluiting problematisch blijven. Wij vragen om in Spreeuwenhoek-Venne géén bijkomende ontwikkeling goed te keuren in de randgebieden (voorbeeld: verkaveling in de Watertorenstraat) met een substantieel aantal wooneenheden, zonder dat dit integraal bekeken wordt met het RUP-gebied.

2. Groen

 • Buurtraad De Spreeuw wil in geen geval een volgende fase in de ontwikkeling van Spreeuwenhoek. Maw: we vinden dat dit plan meteen een eindpunt moet zijn. Daarom willen we het groen (en de toegankelijkheid ervan) stevig verankerd zien zodat er meer garanties zijn dat groen in de toekomst ook groen blijft. Als de stad/het studiebureau in dit stadium heel duidelijke eisen stelt en richtlijnen opstelt qua wonen (typologie voor 10 woonzones), moet het ook mogelijk zijn op een even gedetailleerde manier voorschriften uit te schrijven voor het open gebied. We hebben op 2 juli 2009 een voorstel van mogelijke invulling bezorgd aan het stadsbestuur. Wat is daar mee gebeurd? (zie onderaan).
 • Bij het grafisch plan van Technum hoort blijkbaar een handleiding. Dat zouden we graag willen inkijken op zoek naar die precieze eisen. Het is niet duidelijk wat de arcering betekent van de groenstrook ter hoogte van de bomputtenweide en strook tot aan het kanaal.
 • Waar wordt het speelbos voorzien?

3. Mobiliteit

 • We zijn nog steeds tegenstander van het heraanleggen en doortrekken van de Struikheidestraat als ontsluitingsweg, doorheen het bos. Een alternatief bestaat er in om toch de Toekomststraat en Davidstorenstraat te gebruiken als toegangsweg, zij het voor een beperkt gedeelte van de nieuwe wijk om de draagkracht niet te overtreffen en dus voor een beperkt aantal voertuigen. De toegang langs deze route zou enkel mogen dienen voor bewoning langsheen Davidstorenstraat, deel van de Struikheidestraat en Werfheide. De rest van de wijk zou dan moeten ontsluiten langs een verbeterde Lotelingstraat in combinatie met een goed uitgekiende toegang tot de Leuvensesteenweg links en rechts van Alstom. Tussen beide zones moet een sluis komen voor busverkeer en hulpdiensten. Op deze manier wordt én het bos gevrijwaard, én geen barrière gecreëerd door de nieuwe hoofdweg, én de problemen ter hoogte van Davidstorenstraat 12 (familie Carnier) vermeden.
 • Wij vragen, gezien de verkeersdrukte op de Leuvensesteenweg, voor welke ontsluitingssituatie er ook komt, verkeersontradende maatregelen te voorzien waardoor mensen in de file de bypass in onze buurt niet gaan gebruiken als sluipweg.
 • Ook op de grote laterale weg vragen we verkeers- en snelheidsontradende maatregelen.
 • Graag duidelijkheid waar stops worden voorzien op de straten in de bestaande wijk (om extra belasting van de bestaande wijken te vermijden).
 • De woonontwikkeling op Spreeuwenhoek wordt, wat mobiliteitsafwikkeling betreft, het best samen bekeken in de ruimere stadsontwikkeling, met name de volledige vernieuwing van de stationsbuurt.
 • Het is in de laatste presentatie van BBG 10/11/2009 niet duidelijk wat de plannen zijn met het zachte verkeer.

4. Waterhuishouding

 • De bufferzone voor alle regenwater van de wijk is niet terug te vinden in het plan. Graag verduidelijking daarover.
 • Is de afwatering van de wijk Alstom via het hoogste punt van het gebied realistisch? (Leemputstraat ligt volgens ‘ervaringsdeskundigen’ hoger dan de Lotelingstraat). Bij regenweer loopt het water van de Leemputstraat in de richting van de Lotelingstraat en niet omgekeerd. Wordt daar ook een bufferzone voorzien?
 • Het komt ons over alsof de waterhuishoudingsproblematiek nog steeds niet duidelijk in kaart is gebracht, en dus de oplossingen nog “zweven”. We blijven aandringen op een grondige afweging van problemen en oplossingen.

5. Type bebouwing

 • Het aantal bouwlagen dient in verhouding te blijven met bestaande bebouwing. In de nabijheid van bestaande laagbouw mogen nieuwe woningen niet meer dan drie bouwlagen hebben.

6. Samen-leef-wijk

 • In de ontwikkeling Spreeuwenhoek ontbreekt een ‘wijkhart’. De verbinding/aansluiting tussen bestaande wijk en de nieuwe met een dreef is belangrijk voor integratie van nieuwe met bestaande bewoners. Blijkbaar is een eerste ontwerp niet haalbaar omwille van onteigeningsproblemen met één specifiek perceel. We vragen dat andere mogelijkheden ook onderzocht worden. De dreef is essentieel voor de creatie van een “wijkhart” voor huidige en toekomstige bewoners.
 • Publiek toegankelijk groen biedt al incentives voor het sociaal weefsel. Maar dat is niet genoeg. Over wijkvoorzieningen lezen/horen we niets. Er bestaan erkende richtlijnen over de vereiste beschikbaarheid van gemeenschappelijke voorzieningen, (een voorbeeld hiervan kan gevonden worden in de BREEAM Communities SD5065B Technical Guidance Manual‘, pp. 242-243) We vragen dat hier verder wordt over nagedacht.

7. Duurzaamheid

 • Een ontwikkeling als deze moet rekening houden met principes van duurzaam wonen en bouwen. Dit mag evenwel niet gebeuren ten koste van leefkwaliteit. We zijn van mening dat op het niveau van het hele gebied de verhouding open ruimte versus bebouwing aanvaardbaar is.
 • Vanuit de optiek van duurzaamheid moet het oplossen van de mobiliteitsproblematiek (relatie tot verzadiging Leuvensesteenweg, denken in termen van meer openbaar en zacht verkeer) een absolute voorwaarde zijn vooraleer de ontwikkeling van het gebied kan starten.
 • Op het niveau van de woontypologie, moet aandacht blijven gaan naar energiezuinigheid en een verstandige benutting van de beschikbare ruimte (collectief gebruik; aanvaardbare verhouding privé, semi-toegankelijk, collectief toegankelijk; aanvaardbare verhouding van de diverse woningtypes).
 • Op het niveau van aanleg en bouw van de groenstroken, de wegenis, de gemeenschappelijke voorzieningen en de individuele woningen, moeten de voorschriften het gebruik van verantwoorde, milieuvriendelijke en duurzame materialen in de hand werken. Ook het beheer van de openbare ruimten of collectieve voorzieningen, moet duurzaam worden uitgewerkt opdat het behoud van de kwaliteit en de levensduur ervan maximaal is.

 

Voorstellen invullen open ruimte in Spreeuwenhoek-Venne

A. Buurtraad de Spreeuw is absoluut en prioritair voorstander van zoveel mogelijk aanplanten van bomen en wil daar zelf een actieve rol in spelen.

Bomen kunnen geplant worden in gebieden (zie bijgevoegde kaart) 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 8

www.bosengroen.be

www.bosengroen.be/nl-BE/Projecten/1_miljoen_bomen_voor_Vlaanderen.aspx

B. Aangezien Spreeuwenhoek een duurzame ontwikkeling moet zijn, willen we open ruimte ook mogelijk gebruiken als rietvelden die afvalwater kunnen zuiveren (kleinschalige waterzuivering).

Moet goed bekeken worden waar die rietvelden zouden kunnen liggen.

http://www.waterloketvlaanderen.be/gemeenten/voorbeeldprojecten/kleinschalige-waterzuivering-ibas-en-infiltratie-bierbeek

C. Een fit-o-meter-parcours doorheen heel de buurt is leuk voor de huidige en nieuwe inwoners, maar tevens voor de mensen die werken in de Arsenaalsite (er komen steeds meer mensen op de middag joggen, wandelen) en voor de school.

Dat parcours heeft aanknopingspunten op tien verschillende plaatsen verspreid over heel de buurt.

Zou ook kunnen gecombineerd worden met een natuurervaringspad.

D. Een speelbos/buurtbos + speeltuin en skateramp is een must. De buurtraad ijvert daar al jaren voor.

Mogelijke inplanting (zie bijgevoegde kaart): 1

E. Kleine openlucht sportveldjes (voor basket-voetbal-volley) + pétanquevelden

Sportveldjes: mogelijke inplanting in de buurt van de voetbalvelden en bij de volkstuintjes: 7

Pétanque: mogelijke invulling  6 – 7 – 4 – 1

F. Er zijn in ons gebied verschillende elementen die aan de oorlog doen terugdenken (bomputten, bunkers). Dat lijken voor ons geschikte mogelijkheden om aan blijvende herinneringseducatie te doen.

Aan de bomputten: 3

Aan de bunker: 5

http://www.ond.vlaanderen.be/nieuws/2009/0317-herinneringseducatie.htm

G. Volkstuintjes vinden we een goed idee

Inplanting : 7

Aan de volkstuintjes komen ook compostmogelijkheden

http://www.compostmeester.be/

Wat kan jij doen?

Mensen die vragen hebben over hun persoonlijke situatie, kunnen contact opnemen met Lieven Van Horenbeek – Dienst Ruimtelijke Planning & Mobiliteit  |  Befferstraat  25 – 015 29 79 74 – lieven.vanhorebeek@mechelen.be

Wil jij zelf ook algemene opmerkingen formuleren? Stuur een mailtje naar buurtraad De Spreeuw nieuwplan@despreeuw.be Je kan je opmerkingen ook schriftelijk binnenbrengen bij: Herman Gobel: Davidstorenstraat 53 – Marc Velghe:  Kreefthoeveweg 7 – Michel Van Laere: Lotelingstraat 8,  Ivo Raes: Wupstraat 23

Je bent ook steeds welkom op de vergaderingen van de buurtraad, telkens de derde woensdag van de maand in het Kranske.