Buurtraad De Spreeuw

Buurtraad De Spreeuw is er voor u

Verkiezingen 2012

Gemeenteraadsverkiezingen 2012

Gemeenteraadsverkiezingen 2012

Welke plannen hebben de verschillende politieke partijen met Spreeuwenhoek-Venne? Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen vroeg Buurtraad De Spreeuw naar hun verkiezingsbeloften.De verkiezingsbeloften geven we alfabetisch weer op de familienaam van de politicus in kwestie. Reageren kan ook via facebook.

Frank Creyelman, Fractievoorzitter Vlaams Belang Mechelen:

“Het  Vlaams Belang is altijd gekant geweest tegen de invulling van het gebied Spreeuwenhoek met 369 woningen en later wellicht 500. De verkeersdruk op de Leuvensesteenweg is nu al enorm tijdens de spits. 359 nieuwe jonge gezinnen (er komen ook 10 serviceflats voor senioren) a rato van minstens 1 wagen per gezin betekent nog eens honderden wagens meer. Vergeten we ook niet dat die verkeersdruk tot 2020 nog zal toenemen als gevolg van de werken aan het Stationsproject. De milieuhinder (uitlaatgassen, fijn stof, zwaar stof van vrachtwagens met zand…) zal enorm zijn. Kortom: Vlaams Belang heeft altijd tegen dat project gestemd in de gemeenteraad. Helaas steeds meerderheid tegen oppositie.”

Katleen Den Roover, N-VA Mechelen:

De grote lijnen (inplanting, woningtypes enz….) werden de voorbije legislatuur vastgelegd. Rekening houdend met dit kader zal N-VA zich inzetten voor volgende aandachtspunten:

 1. verderzetten van gesprekken met buurtbewoners gedurende de verdere ontwikkeling van de wijk
 2. een goede ontsluiting van de wijk met openbaar vervoer
 3. de verkeersafwikkeling in de wijk zelf, afzonderlijke fiets en voetwegen
 4. de verkeersafwikkeling op de Leuvensesteenweg (met de werken aan het station zal die zo al moeilijker verlopen)
 5. de effectieve uitbouw van gemeenschappelijke voorzieningen (kinderopvang, buurtwinkel, kleuterschool,….)
 6. behoud, ook op termijn, van voldoende buffer- en belevingsgroen
 7. voorzien van cambiostaanplaats(en)

Karel Geys, sp.a:

“Een verhoging van het aantal woningen in Spreeuwenhoek is voor sp.a onbespreekbaar. Het RUP mag dus niet in die zin worden aangepast. Wij kiezen voor een kwalitatieve ontwikkeling met veel groen zoals een speelbos en volkstuintjes. Wij willen de ontwikkeling van de nieuwe wijk koppelen aan het opwaarderen van de bestaande wijk. Sp.a wil een ontmoetingsruimte creëren voor de hele buurt, ook voor de bewoners van de bestaande wijk. De Leuvense Vaart moet ter hoogte van Spreeuwenhoek gevrijwaard worden van autoverkeer, enkel voetgangers en fietsers dus. Sp.a wil ook een fietsers- en voetgangersbrug over de Vaart om de nieuwe wijk te verbinden met de wijk Tervuursesteenweg. Voor fietsers en voetgangers komen er trage wegen. Het Kranske kan een echt gemeenschapscentrum worden.”

Patrick Princen, namens VLD-Groen-M+ :

 1. Na het realiseren van het geplande woonuitbreidingsgebied zoals het nu in het RUP staat, is er het duidelijk engagement dat er geen nieuwe open ruimte zal worden aangesproken.
 2. Er zal naar gestreefd worden om deze wijk zo duurzaam mogelijk te ontwikkelen ( isolatie normen, mobiliteitsnormen, waterhuishouding, autodeel systemen, enz.)
 3. Daarnaast is er het duidelijk engagement om alles in het werk te stellen om een echt wijkhart te realiseren op de site van het Kranske en het betrekken van de bewoners en verenigingen hierbij. Dit zal gebeuren door in het begin van de legislatuur samen met de wijk een wijkinvesteringsplan voor te bereiden met daaraan gekoppeld een heel duidelijk wijkbudget voor de volgende legislatuur.
 4. Het mee renoveren van voetpaden en wegen in de oude Albertuswijk samen met de realisatie van de nieuwe wijk.
 5. Fietsbrug over de Vaart.
 6. Realiseren van bijkomend bos en groen in de wijk Spreeuwenhoek-Venne, met ons streven naar een echt groot bos als buffer tussen de wijk en de bedrijvenzone (maar dit is niet alleen in handen van de stad en zal ook afhangen van de medewerking van privé-eigenaars). Een wijkbos, voor te ontspannen, spelen, genieten en een stilte plek.
 7. Verder onderzoeken en voorstellen uitwerken om de verkeersafwikkeling van de wijk en de vermindering van de verkeersdruk op de Leuvensesteenweg te realiseren.
 8. Realiseren van de nieuwe voetbalvelden voor KFC Muizen.
 9. In de nieuwe wijk Spreeuwenhoek worden ook een aanzienlijk aantal volkstuintjes voorzien die dan kunnen gebruikt worden door de buurtbewoners die geen eigen groentenntuin hebben.

Walter Schroons, voorzitter CD&V Mechelen:

“Ik ben nooit een groot voorstander geweest van de ontwikkeling van het gebied Spreeuwenhoek/Venne, maar de realiteit is nu éénmaal wat ze is. De toekomstige ontwikkeling mag m.i. zeker niet gaan ten koste van de huidige bewoners. Daarom pleit ik voor een voortdurend en constructief overleg met de buurt bij alles wat daar ingrijpend wijzigt. Mijn grote bekommernissen zijn momenteel de waterhuishouding en de ontsluiting van dit gebied! M.b.t. waterhuishouding moet er een degelijk alternatief zijn om bij hevige regenval problemen te vermijden, want nu is dit gebied een plaats waar het water op natuurlijke wijze wordt opgevangen. M.b.t. ontsluiting is het belangrijk dat er goed kan worden aangesloten op de Leuvensesteenweg, maar eveneens dat er openbaar vervoer wordt voorzien. Tenslotte moeten we ook naar de toekomst kijken: veel nieuwe inwoners betekent ook nieuwe noden, zoals kinderopvang, buurtwinkel(s), uitbreiding school, voldoende groen en speelruimte.