Buurtraad De Spreeuw

Buurtraad De Spreeuw is er voor u

RUP Spreeuwenhoek-Venne Bis wordt herwerkt

Na advies van GECORO beslist stadsbestuur om ontwerp te herzien

Het stadsbestuur heeft beslist om het ontwerp RUP, zoals dat goedgekeurd was door de gemeenteraad op 24 oktober 2022, te herzien op basis van advies van de GECORO (GEmeentelijke COmmissie Ruimtelijke Ordening).

Het advies van de GECORO (link naar advies) bestaat uit een bundeling van de eigen aanbevelingen, geformuleerd tijdens het voorontwerp, aangevuld met de bezwaren en bemerkingen (73 in totaal), ingediend door burgers en betrokken partijen tijdens het openbaar onderzoek (dat liep van november 22 tot begin januari 2023).

Ook wij als buurtraad dienden bezwaren in en net als vele andere ongeruste burgers en dat leidt dus nu tot resultaat.

De belangrijkste aanbevelingen en opmerkingen van de GECORO zijn:

 • Het concept ‘wonen in het Muizenpark’ kan als concept behouden blijven evenals de doelstelling om in 245 wooneenheden te voorzien.
 • Het RUP moet beter scoren op luchtkwaliteit want het kreeg een negatief advies van de VMM afdeling lucht.
 • Bouwcluster 4, 5-a en 5-b moeten het best herzien worden: 5-a en b moeten tot één geheel worden versmolten en 4 zou beter verdwijnen.
 • Er moet meer functionele open ruimte gecreëerd worden door de open ruimte beter op elkaar te laten aansluiten door bv tegen de bestaande Albertuskern aan meer woonvolumes te voorzien en zo minder ruimtebeslag in te nemen voor het gewenste woonprogramma. Ook de opmerking over de bouwclusters 4 en 5 moet in dat kader worden gelezen.
 • Het verkeer wordt het best zo afgewikkeld dat de bestaande smalle straten buiten het RUP, (zoals de Toekomst- Bernardine- en Nobelstraat) minder belast worden. In het oostelijke deel van het RUP (regio Luizenbergstraat / Lotelingenstraat) is er nog meer ruimte om straten aan te leggen die het verkeer kunnen opvangen.
 • De woningen die zich in gemengd open ruimte gebied met bosrijk karakter bevinden moeten gelegaliseerd worden: De GECORO ziet meer graten in een scenario met voorkooprecht dan door de getroffen percelen beperkingen op te leggen.

Op donderdag 4 mei krijgen de leden van de BBG (de bewoners-begeleidersgroep) meer tekst en uitleg bij de herzieningen die het team van stadsontwikkelingen wenst door te voeren.

Het herziene ontwerp zou op de gemeenteraad van 4 september 2023 opnieuw worden goedgekeurd gevolgd door openbaar onderzoek in periode oktober tot december.

Deze herziening kost €45.000, die vermeden hadden kunnen worden door rekening te houden met de aanbevelingen op het voorontwerp van GECORO.

Ter info het ontwerp dat gaat herzien worden:

Downloads:

Het ontwerp RUP kort samengevat:

 • Lichtgroene inkleuring: De centrale open ruimte krijgt de bestemming ‘Muizenpark’. Naast natuurbeleving, ruimte voor water … is in dit gebied ook lokale, kleinschalige landbouw door en voor de buurt mogelijk zoals pluk- en samentuinen.
 • Donkergroene inkleuring (GOB): De twee zones met hoge bebossingsgraad krijgen de bestemming ‘Gemengd Openruimtegebied met bosrijk karakter’. Bewaren, ontwikkeling en de zorg voor het bos staat centraal.
 • Rode inkleuring: De bestaande woningen en aan wonen verwante activiteiten worden verzameld onder het woongebied.
 • Roze inkleuring: De nieuwe woonontwikkelingen in verschillende woonclusters worden verzameld onder ‘Woongebied in het Muizenpark’.
 • Rode arcering: Een overdruk om de bestaande woningen in de open ruimte aan te duiden. Voor deze zone gelden specifieke voorschriften ‘Woningen in de open ruimte’.
 • Oranje inkleuring: Recreatiegebied. Dit omvat de voetbalclub en de voormalige tennisclub. Aan de randen wordt een groenbuffer verplicht.
 • Zwarte stippellijnen: Trage wegen voor fietsers en voetgangers, met een recreatief karakter.
 • Gele streeplijnen: Lokale toegangswegen voor gemotoriseerd verkeer.
 • Blauwe stippellijnen: De Hanswijkbeek, geklasseerd als waterloop van tweede categorie.