Buurtraad De Spreeuw

Buurtraad De Spreeuw is er voor u

Overslaghal voor huishoudelijk afval IVAREM – Bezwaren & open brief

IVAREM wil overslaghal voor huishoudelijk afval bouwen en exploiteren t.h.v. de Leuvensesteenweg 443 te Muizen. Wat zijn de bezwaren van de buurt? Hoe bezwaarschrift indienen? Lees ook de open brief aan het College van Burgemeester en Schepenen.

Wat de plannen zijn van IVAREM kan je hier raadplegen. Hier kan je de reportage raadplegen van RTV (22-01-2017)

Hoe bezwaarschrift indienen?

Je kan het bezwaarschrift hier (WORD-versie, PDF-versie) downloaden. Aarzel niet om dit bezwaarschrift aan te passen met eigen argumenten. Vergeet niet jouw naam, adres en handtekening aan te vullen en vervolgens uiterst 20 januari 2017 af geven aan de (ontvangst)balie van het Huis van de Mechelaar, Reuzenstraat 1, 2800 Mechelen. Een ontvangstbewijs krijg je onmiddelijk van de medewerker aan de balie.

Lees hier de open brief opgemaakt door de buren van Muizen en de Leuvensesteenweg in samenwerking met buurtraad De Spreeuw, gericht aan het College van Burgemeester en Schepenen/afgevaardigden van de Stad Mechelen. Aarzel ook niet om hier de petitie – open brief mee te ondertekenen.

Wat zijn de bezwaren van de buurt?

Locatie tussen 2 woongebieden

De bouw van de overslaghal voor huishoudelijk afval is voorzien aan de Leuvensesteenweg, tussen de woonwijk Albertus/Spreeuwenhoek en Lambertus. Dergelijke industriële activiteit hoort eerder thuis in een industriezone.

Graag verwijzen we hierbij naar de omzendbrief van 8 juli 1997 (Omzendbrief betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en gewestplannen, gewijzigd via omzendbrief dd. 25/1/2002 en 25/10/2002). In Artikel 20 wordt aangegeven dat het niet aangewezen is om in woongebied of zone voor openbaar nut, gelegen in woonzone, dergelijke installatie te bouwen.

De leefbaarheid/rust van de buurtbewoners zal sterk afnemen daar meer transporten gaan plaatsvinden vanaf 5u ’s morgens en tot 22u ’s avonds. De transporten worden maximaal buiten de spitsuren uitgevoerd, omwille van de mobiliteit, waardoor de nachtrust van de buurtbewoners in het gedrang komt.

Wij stellen vast dat IVAREM géén alternatieve locaties heeft onderzocht (of geactualiseerd). In het verleden bestonden er visies om locaties uit te kiezen die toelaten om vervoer goedkoper te kunnen realiseren (o.a. per boot). Er zijn ongetwijfeld gunstiger gelegen locaties:

  • Centraler in het afnamegebied Bornem – Mechelen
  • Dichter bij goedkopere transportmodi zoals water

Mobiliteit

De inplanting van de overslaghal zal extra vrachtverkeer geven. De Leuvensesteenweg is al jaren een knelpunt (erkend door de Vlaamse Overheid) voor het verkeer. Elke maatregel die resulteert in extra (vracht)verkeer moet vermeden worden. Dit wordt bevestigd in het door de Stad Mechelen goedgekeurd Mobiliteitsplan:

“Het bedrijventerrein Ragheno en de Dry-Port (Muizen) hebben een problematische verkeersontsluiting met verkeersoverlast voor aangrenzende woongebieden (Colomawijk, woonzones te Muizen). Vanuit Mechelen-Zuid dient men wel nog via de radiale steenweg naar Dry-port te rijden. De vraag stelt zich dan ook of een overslag op het spoor in Mechelen-Zuid zelf niet mogelijk is i.p.v. in Muizen.”

Stad Mechelen voorziet weldra een uitgebreide mobiliteitsstudie die zal rekening houden met alle nieuwe ontwikkelingen (Spreeuwenhoek, Rato, Stationswijk, …). Wij dringen erop aan om eerst de resultaten af te wachten van de uitgebreide mobiliteitsstudie.

Bovendien kiest Ivarem voor deze locatie omwille van de aanwezigheid van het spoor om het afval af te voeren. Toch heeft Ivarem in 2014 al gekozen om dat niet langer te doen wegens niet rendabel en ziet het er niet naar uit dat dat de eerstkomende jaren zal gebeuren. M.a.w. de basisreden om hier te bouwen vervalt. De nabijheid van het spoor is een drogreden.

Het aantal bewegingen wordt uitgebreid voor ander type transport (papier en karton, gelijkaardig bedrijfsafval, GFT, groenafval, gemengde plastics, harde plastics, steenpuin, metalen, wit en bruingoed, beeldbuis-toestellen, koeltoestellen, groot witgoed,… Dit is onaanvaardbaar gezien de bestaande verkeersproblematiek.

Het volume van de opslaghal is 5600 m³. Bij aanvang zal dit niet volledig gebruikt worden, maar de ambitie van Mechelen is ook te groeien, cfr. Arsenaalsite. Dit zal aanleiding geven tot uitbreiding van de activiteiten van IVAREM, met nog meer extra vrachtwagens op de Leuvensesteenweg tot gevolg..

De voorziene locatie van IVAREM heeft een aansluiting op de Leuvensesteenweg tussen 2 grote scholen die tevens een belangrijke toegangsweg is voor vele kinderen naar hogere scholen in Mechelen. Met de realisatie van woonuitbreidingsgebied Spreeuwenhoek zal dit aantal nog toenemen. Het (extra) vrachtverkeer van en naar de overslaghal is een gevaar voor elk kind.

Fijn stof

De Leuvensteenweg wordt naar leefbaarheid gekenmerkt door 71 dagen per jaar waar de norm voor het fijn stof in de lucht wordt overschreden. In die buurt nog eens een milieubelastende activiteit installeren is niet toelaatbaar.

Geur- en lawaaihinder

IVAREM geeft aan dat er géén geurhinder zal zijn. “Er zijn nu toch ook géén klachten ten gevolge de bestaande activiteiten” wordt ons wel eens gezegd. Echter dit zijn gesloten containers en worden nooit geopend. Dus géén geurhinder. In de toekomst moet men overschakelen naar (meer) open containers om overslag mogelijk te maken.

In de overslaghal doet men inspanningen om de geurhinder te beperken, echter is het gebruik van actieve koolstoffilters niet 100% sluitend. Iedereen kent de geurhinder van de waspoeders van Procter & Gamble.

Tijdens de weekends en feestdagen, alsook ’s avonds en ’s nachts, worden de half-open vrachtwagens geparkeerd op de site naast de overslaghal. Dit zal ongetwijfeld aanleiding geven tot geurhinder voor alle buurtbewoners.

Daarnaast verwachten we extra lawaaihinder vanaf 5u ’s morgens tot 22u ’s avonds van

  • aan- en afrijdende vrachtwagens,
  • draaiende motoren van wachtende vuilniswagens
  • bulldozer die over het beton schraapt
  • stapelen van containers
  • en verluchtingsinstallatie.

Risico

Huishoudelijk afval verwerken in een overslaghal is niet zonder risico. Er zijn al diverse voorvallen van branden in België en Nederland waarbij de rookontwikkeling een behoorlijk gezondheidsrisico is voor buurtbewoners. Mij lijkt het onverantwoord om deze ontwikkeling dan ook te voorzien vlakbij beide woongebieden.