Buurtraad De Spreeuw

Buurtraad De Spreeuw is er voor u

Overslaghal voor huishoudelijk afval op Leuvensteenweg in Muizen

Verslag infovergadering – IVAREM wil overslaghal voor huishoudelijk afval bouwen en exploiteren t.h.v. de Leuvensesteenweg 443 te Muizen.

Op 1 augustus 2016 werd hiervoor bij Ruimte Vlaanderen een bouwvergunningsaanvraag ingediend. Het openbaar onderzoek voor de bouwvergunningsaanvraag loopt van 12 oktober 2016 tot en met 10 november 2016.

IVAREM moet voor de exploitatie van de overslaghal ook een milieuvergunning aanvragen bij de Bestendige Deputatie van de provincie Antwerpen. Deze aanvraag zal kortelings ingediend worden. We verwachten dat het openbaar onderzoek dat in kader van de milieuvergunningsaanvraag gevoerd wordt, in de loop van november zal plaatsvinden.

IVAREM heeft op woensdag 9 november 2016 een buurtvergadering georganiseerd in Zaal Rerum Novarum. Hieronder het verslag alsook de artikels verschenen in de pers.

Artikels verschenen in de pers: RTV reportage (30-10-2016), Het Laatste Nieuws (3-11-2016), Gazet van Antwerpen (10-11-2016).

Documenten van de buurtvergadering kan je hier raadplegen: Presentatie IVAREM, presentatie PROFEX, Luchtfoto, doorsnede, technische tekening, wateropvang, FAQ mobiliteit, FAQ hinderbestrijding, FAQ algemeen

Openbare onderzoeken

 • Bouwaanvraag: Liep tot 10 november. Vermits aanplakbiljetten niet correct waren geplaatst moet dit worden overgedaan.
 • Milieuvergunningsaanvraag: Onderzoek wordt verwacht 2de helft november.

Communicatie & Publicatie

 • Timing infovergadering tov einde openbaar onderzoek bouwvergunning was ongelukkig gekozen, maar vermits is géén probleem meer vermits openbaar onderzoek opnieuw moet worden opgestart.
 • Brieven worden enkel maar verstuurd naar buurtbewoners binnen straal van 100 m van de nieuwbouw (100m = wettelijke verplichting). Vandaar enkel bewoners Leuvensesteenweg terwijl meer bewoners in de omtrek geimpacteerd zullen zijn. IVAREM gaat in de toekomst ook meer communiceren via hun website.

Huidige toestand

 • IVAREM is al jaren aanwezig op de site in Muizen met 12 huisvuilwagens (type gesloten container). Jaarlijks worden ruim 1400 containers afgevoerd via de weg en niet meer per spoor vanwege te duur.
 • Er is een nieuw administratief gebouw in aanbouw voor 40 medewerkers.
 • IVAREM heeft al een overslaghal in Lier (hier locatie op Google maps)

Nieuwe overslaghal nodig

 • Overslaghal van Lier ligt te ver van werkingsgebied (o.a. Bornem, Sint Amands). Mechelen ligt meer centraal.

 • Huidige gesloten containers zijn niet altijd vol na één rit. Daarom overschakeling naar ander type container met grote laadbak achteraan.
 • De nieuw te bouwen overslaghal in Muizen zal maximaal 5600 M³ afval kunnen opvangen vóór definitieve verzending. De opslag is dus van korte duur.
 • Er wordt een milieuvergunning aangevraagd, hoofdzakelijk voor huishoudelijk afval, maar ook voor bruingoed, GFT, groen afval…

Opportuniteiten

 • Overslaghal in Muizen kan capaciteit van Lier extra aan, maar is (nu) niet aan de orde.
 • Mogelijkheid tot afvoer via het Spoor (opmerking: liberalisering van het goederentransport is al jaren een feit en heeft aanleiding gegeven tot verdubbeling van de transportprijzen per spoor, vandaar dat de huidige afvoer terug via de weg gaat)

Locatie tussen 2 woongebieden

Keuze van Muizen is logisch voor IVAREM (naast administratief gebouw) en economisch de beste oplossing, maar ligt midden tussen 2 woongebieden van Muizen. Andere overslaghallen worden eerder gebouwd in landelijk gebied of industriezones: IVAREM Lier, IGEAN Site NoordIGEAN Site Zuid,

Mobiliteit

 • Huidig aantal bewegingen gaat hetzelfde blijven (12 huisvuilwagens per dag). Echter is de capaciteit van de overslaghal voorzien op uitbreiding. Het is onduidelijk hoeveel extra bewegingen dit gaat geven. Elke toename van vrachtverkeer zal dit bijdragen tot nog meer overschrijdingen fijn stof ter hoogte van Leuvensesteenweg.
 • Er is onduidelijkheid of de gebruikte mobiliteitsstudie wel degelijk al rekening hield met andere geplande ontwikkelingen: bijna 500 woningen extra woonuitbreidingsgebied Spreeuwenhoek, Depot Rato met extra winkelruimte,… Idealiter dient men ook rekening te houden met nieuwe ontwikkeling van Raghenopark (ruim 2500 wooneenheden extra).

Geurhinder

 • De huidige gesloten containers van IVAREM geven al aanleiding tot overlast (geur, vliegen,…). IVAREM is hier niet van op de hoogte.
 • IVAREM plant overschakeling naar open containers (laadbak achteraan). Deze huisvuilwagens worden open geparkeerd op de site en zullen ongetwijfeld extra geurhinder veroorzaken.
 • IVAREM doet inspanningen om de geurhinder van de overslaghal te beperken: De overslaghal wordt voorzien met lucht-onderdruk-systeem waarbij de lucht in de hal wordt opgezogen en via actieve koostoffilters gezuiverd naar buiten wordt geduwd. Géén idee of dit voldoende zal zijn om alle geurhinder (van de overslaghal) te neutraliseren.

Brandgevaar

Zoals bij composteren het geval is, is er verhoogd risico op brandgevaar (spontane ontbranding). IVAREM neemt de nodige maatregelen om dit risico maximaal te beperken om branden  (zoals in Brecht [VTM-verslag]) te vermijden.

Besluit

 • IVAREM doet inspanningen om de buurt te informeren alsook om de geurhinder van de overslaghal te beperken. Wij begrijpen nu beter de keuze van IVAREM om de overslaghal te willen bouwen in Muizen. Maar gaat dit niet ten koste van de leefbaarheid voor alle buurtbewoners? De mobiliteit (en fijn stof) is al een probleem op de Leuvensesteenweg en zal nog toenemen bij gebruik van de volle capaciteit van de overslaghal. De geurhinder van de overslaghal zal mogelijks beperkt blijven, maar de wijziging naar meer open container (huisvuilwagen) en parkeren in open lucht zal extra hinder geven voor de buurtbewoners.
 • Waarom wordt deze overslaghal niet voorzien in een industriepark, ver weg van elk woongebied, zoals dit op andere plaatsen het geval is?

Het openbaar onderzoek voor de bouwvergunning is afgelopen. Hier kan je een bezwaarschrift raadplegen dat werd ingediend.

Het openbaar onderzoek voor de milieuvergunning wordt verwacht vóór 25/12/16 en neemt 30 dagen. Weldra mag je hier ook een voorbeeld van bezwaarschrift vinden dat je (gratis) kan indienen aan de balie van het Huis van de Mechelaar.

Daarnaast kan je de petitie die gestart is door buurtbewoners van Sint Lambertus hier onderschrijven.